Algemene voorwaarden

 1. Algemeen voorwaarden van Carnelian Reiki & Coaching

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Carnelian Reiki & Coaching  en een cliënt waarop Carnelian Reiki & Coaching deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Inspanning Carnelian Reiki & Coaching

Carnelian Reiki & Coaching zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Carnelian Reiki & Coaching  zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 1. Gezondheid

Een Reiki behandeling wordt gegeven met als doel ontspanning en reduceren van stress om herstel te bevorderen. Een Reiki behandeling is geen vervanging voor een medische of psychologische diagnose of behandeling. In het kader van een Reiki behandeling zal geen medische diagnose worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven en/of toegepast worden. Raadpleeg altijd een arts bij langdurige lichamelijke of psychische klachten

 1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur, voorafgaande aan de afspraak aan Carnelian Reiki & Coaching  melden. Dit mag ook via Email of WhatsApp. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Carnelian Reiki & Coaching  het honorarium voor de behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Carnelian Reiki & Coaching de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aan komen kan Carnelian Reiki & Coaching de afspraak annuleren en 50% van het gehele afgesproken honorarium berekenen. Carnelian Reiki & Coaching moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur, voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

 1. Betaling

Carnelian Reiki & Coaching vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk en op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling te voldoen in contanten of via overmaking via bank. In de praktijk is geen pin mogelijk.

 1. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Carnelian Reiki & Coaching vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Carnelian Reiki & Coaching aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Carnelian Reiki & Coaching neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Carnelian Reiki & Coaching behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Carnelian Reiki & Coaching zal gegevens van cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 1. Geheimhouding

Carnelian Reiki & Coaching is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Carnelian Reiki & Coaching verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

Carnelian Reiki & Coaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de medewerk(st)er is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Carnelian Reiki & Coaching is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 1. Beschadiging & diefstal

Carnelian Reiki & Coaching heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Carnelian Reiki & Coaching meldt diefstal altijd bij de politie.

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling moet deze zo spoedig mogelijk, gemeld worden aan de eigenaar van Carnelian Reiki & Coaching, Dirk Baden. Indien mogelijk zullen we samen zoeken naar een oplossing.

 1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Carnelian Reiki & Coaching het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen. De behandeling is eenzijdig. U bent de ontvanger. Medewerk(st)er Carnelian Reiki & Coaching is de gever.

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen Carnelian Reiki & Coaching en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.